สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

วันที่รับสมัคร 21 พ.ย. 2559 ถึง 25 พ.ย. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 16 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่

แชร์ ข้อมูลงานนี้
11 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 11 อัตรา  

                                 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

                                 หน่วยที่ 1  ส่วนกลาง                                  จำนวน    2  อัตรา

                                 หน่วยที่ 2  ปปท. เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)       จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 3  ปปท. เขต 2 (ชลบุรี)                    จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 4  ปปท. เขต 3 (นครราชสีมา)             จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 5  ปปท. เขต 4 (ขอนแก่น)                จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 6  ปปท. เขต 5 (เชียงใหม่)                จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 7  ปปท. เขต 6 (พิษณุโลก)               จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 8  ปปท. เขต 7 (นครปฐม)                จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 9  ปปท. เขต 8 (สุราษฎร์ธานี)            จำนวน    1  อัตรา

                                 หน่วยที่ 10  ปปท. เขต 9 (สงขลา)                จำนวน    1  อัตรา

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท    

1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

                                 หน่วยที่ 11  สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

   

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท

1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  บริหารธุรกิจ, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

                                 หน่วยที่ 13  สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท

1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

                                 หน่วยที่ 14  สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท             

1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

                                 หน่วยที่ 12  สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท    

1 อัตรา
นิติกร
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  นิติศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

                                 หน่วยที่ 15  สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  ค่าตอบแทน               18,000 บาท