สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

วันที่รับสมัคร 15 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 16 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ด้วยตนเองและไปรษณีย์
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่งต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

แชร์ ข้อมูลงานนี้
16 อัตรา
พนักงาน องค์การมหาชน
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าประกาศ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง

  1 ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัย 1 อัตรา
  2 ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน 1 อัตรา
  3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 อัตรา
  4 เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย 2 อัตรา
  5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
  6 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
  7 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน 6 อัตรา
  8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  9 เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน 2 อัตรา

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th (ใบสมัคร) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ. จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ www.labai.or.th ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1648 ต่อ 421