กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

วันที่รับสมัคร 24 พ.ย. 2559 ถึง 16 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 17 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

          เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย  กรมควบคุมมลพิษ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบระเบียบการสมัครได้ที่นี่

 

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • การรับสมัคร

  รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • การรับสมัคร

  รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   

1 อัตรา
นิติกร
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  นิติกร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • การรับสมัคร

  รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

10 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • การรับสมัคร

  รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , เลขานุการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • การรับสมัคร

  รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าประกาศ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

   • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • การรับสมัคร

            รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 อัตรา
นิติกร (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  นิติศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • การรับสมัคร

            รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ