กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่รับสมัคร 24 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 15 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แชร์ ข้อมูลงานนี้
2 อัตรา
สัตวแพทย์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาสัตวแพทย์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาาวิชาสารสนเทศศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

1 อัตรา
ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18000 บาท

6 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • ระดับการศีกษา:  ปวช.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินการธนาคาร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

   

1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร
 • ระดับการศีกษา:  ปวส.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาช่างกลการเกษตร, สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการจัดการหลังเก็บเกี่ยว,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 13800 บาท

1 อัตรา
ช่างสี
 • ระดับการศีกษา:  ปวช.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการก่อสร้าง,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

1 อัตรา
ช่างไม้
 • ระดับการศีกษา:  ปวช.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการก่อสร้าง,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท