สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันที่รับสมัคร 13 ธ.ค. 2559 ถึง 4 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 40 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2629-8000 ต่อ 1121 - 2

แชร์ ข้อมูลงานนี้
30 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี, สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, หรือรัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  -   ต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

  -   อัตราเงินเดือน 15,000  -  16,500  บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  - หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2629-8000 ต่อ 1121 - 2

10 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี, สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, หรือรัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  -  อัตราเงินเดือน 17,500  -  19,250  บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  - ต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

  - หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2629-8000 ต่อ 1121 - 2