การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันที่รับสมัคร 13 ธ.ค. 2559 ถึง 6 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 15 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

จำนวน  15  อัตรา  

ผู้สมัครสามรถตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่  http://job.dtn.go.th

 

 

แชร์ ข้อมูลงานนี้
15 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, ศึกษาศาสตร์, การบัญชี, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ, ภาษา วรรณคดี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ระดับปริญญาโทของ ก.พ. 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
       - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมาก 

  - อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

  โทรศัพท์ : 02-507-7583 , 02-507-7585