กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันที่รับสมัคร 15 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 2680 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,980 นาย

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1980 อัตรา
นักเรียนนายสิบทหารบก
 • ระดับการศีกษา:  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบ,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร

                  2.1  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ได้แก่

                     2.1.1  บุคคลพลเรือน  อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์  (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2542) 

                             - เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
                             - เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)

                             - อายุ 18   – 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2540   – 2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ         (แบบ สด.9)

                             - อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของศูนย์การกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก   มีหลักฐานทางทหาร  ได้แก่  ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการ  อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5)  ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)

                             - ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ต้องอยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  และผู้อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ , บัญชีกำหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  

                             - อายุ  22  ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก “ดำ”

                     2.1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

                              2.1.2.1 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

                              2.1.2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)

                     2.1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

                     2.1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

  คุณสมบัติ(เฉพาะ)

              ในแต่ละหลักสูตรสำหรับทหารทหารกองประจำการ

  3.1  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

                     3.1.2 ผู้เป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน

                     3.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้

  คุณสมบัติทั่วไป

              4.1 วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

  4.3  มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
  นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

  4.4  มีอวัยวะ  รูปร่าง  ลักษณะท่าทาง  และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร  ไม่มีรอยสักตามร่างกาย  ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด   ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (  ผนวก ก  หน้า  13 )

  4.5  ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

  4.6  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

  4.7 ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการ

  ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

  4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

  4.10   เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  4.11   ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ   ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497    ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  4.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

700 อัตรา
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
 • ระดับการศีกษา:  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบ,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร

  หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

                     2.2.1 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน เม.ย.60

                     2.2.2 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลัก จึงเข้าทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

                    2.2.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

                    2.2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

  คุณสมบัติ(เฉพาะ)

   

  หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

                       3.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ      ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.60 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)

                       3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน  ในสังกัดกองทัพบก  อายุไม่เกิน  24  ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร

                       3.2.3 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)

  ข้อ 4.     คุณสมบัติทั่วไป

              4.1 วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

  4.3  มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
  นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

  4.4  มีอวัยวะ  รูปร่าง  ลักษณะท่าทาง  และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร  ไม่มีรอยสักตามร่างกาย  ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด   ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (  ผนวก ก  หน้า  13 )

  4.5  ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

  4.6  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

  4.7 ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการ

  ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

  4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

  4.10   เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  4.11   ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ   ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497    ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  4.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ