กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่รับสมัคร 6 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 8 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

แชร์ ข้อมูลงานนี้
3 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชานิติศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

   

  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์: 0-2299-3919 , 3985

5 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล, สาขาวิชาช่างกลการเกษตร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท    

  ตำแหน่งว่าง ครั้งแรก              5 ตำแหน่ง  (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

                                    - ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

                                    - ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลกำแพงเพชร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)

                                    - ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)

                                    - สังกัดศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลอุดรธานี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)

                                    - ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลนครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5

      

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

   

  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์: 0-2299-3919 , 3985